Elállás joga, áru cseréje, visszavétele

Elállási jog

Meggondolhatod-e magad és visszaléphetsz-e a vásárlástól a termék átvétele után?

Igen, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót internetes vásárlás esetén, és e jog néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolható.

Mi az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől egyoldalúan visszaléphetsz és a termék visszaküldése esetén követelheted a kereskedőtől – jelen esetben tőlünk - az általad kifizetett összeg visszatérítését.

Mely időponttól gyakorolhatod az elállási jogodat?

A 14 napos (naptári nap!) elállási határidő a termék átvételét követő naptól számítandó. Lényeges azonban hogy elállási jogodat a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatod már.

Elállás esetén a 14 napos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?

Elállás esetén köteles vagy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) nekünk. Az tehát nem elvárás, hogy termék vissza is érkezzen a vállalkozáshoz a 14 napon belül.

Kipróbálhatod-e a terméket az elállási határidő alatt?

Webáruházunkban forgalmazott valamennyi termék az ún. higiéniai termékek körébe tartozik, így a jogszabály szerint kipróbálásra nincs lehetőséged, az elállási jogot csak bontatlan termék – ezalatt értsd a fólia el nem távolítását – esetében tudod gyakorolni.

Mire vonatkozik a 30 napos garancia?

Nekünk a vásárlói elégedettség a legfontosabb, ezért ha nem vagy elégedett valamely termékünkkel, úgy arra 30 napos garanciát vállalunk. Ezen határidőn belül jelezd a Kapcsolat menüpont alatt található bármely elérhetőségünkön, küldd vissza nekünk, s mi a termék hozzánk való megérkezését követően annak árával egyenértékű kupont küldünk neked, amelyet a következő vásárlásodkor felhasználhatsz.

Milyen formában kell közölnöd a szerződéstől való elállási szándékodat?

Elállási szándékodat szóban (telefonon), postai úton vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatoddal, valamint az ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheted.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha meg sem rendelted volna a terméket. Ez azt is jelenti, hogy köteles vagy a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a részünkre, mi pedig kötelesek vagyunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül az általad kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

Ha a megrendeléskor nem az általunk felkínált legolcsóbb szállítási módot választottad, akkor is csak a felkínált legolcsóbb szállítási díjnak megfelelő összeget áll módunkban visszatéríteni a részedre. Természetesen ebből a szempontból nem számít szállítási módnak, a személyes átvétel, hiszen ilyenkor nem történik tényleges szállítás.

Mi az a visszatartás joga?

Amíg nem szolgáltattad vissza a részünkre a terméket, vagy hitelt érdemlően nem igazoltad, hogy visszaküldte, addig sajnos nem áll módunkban az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget visszatéríteni, azaz visszatarthatjuk azt. Erre az esetleges visszaélések miatt van szükség, kérjük szíves megértésedet.

Milyen költségeket kell a neked viselni a szerződéstől való elállásakor?

Elálláskor kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit vagy köteles viselni, ezért a terméket nem adhatod fel utánvétellel vagy portóval.

Kellék- és termékszavatosság

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

Hibás teljesítés esetén érvényesítheted a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet?

A Happyderma.hu üzemeltetője a Lydford Kft. (Szh.: 2900 Komárom, Mártírok útja 37.), így vele szemben tudod érvényesíteni kellékszavatossági igényedet.

Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igény alapján?

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségünkre Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a mi adotunk okot.

Milyen határidőben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni velünk a Kapcsolat menüpontban megadott bármely elérhetőség egyikén. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogodat már nem érvényesítheted.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a mi - azaz a Lydford Kft. - nyújtottuk. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén választásod szerint az 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az általunk adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Lydford Kft.) szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Neked kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheted.

Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

Reméljük sikerült világossá tenni a jogaidat, amennyiben további kérdésed merülne fel, úgy lépj velünk kapcsolatba!